Regulamin

 1. Administratorzy serwisu JakiePiwo.pl nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za treści umieszczone przez użytkowników serwisu. Za treści umieszczone w serwisie odpowiada wyłącznie użytkownik. Wszystkie treści zamieszczane przez użytkowników podlegają moderacji i mogą zostać usunięte przez administratorów bez podania przyczyny.
 2. Treści zamieszczane w serwisie przez użytkowników nie mogą:
  • godzić w dobra osobiste
  • stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy produktów lub usług
  • być sprzeczne z prawem
  • łamać norm społecznych lub obyczajowych
  • naruszać praw autorskich
  • zawierać wulgaryzmów
  • być obraźliwe dla przedstawicieli danej rasy, narodowości, płci, orientacji seksualnej czy wyznania, lub też podżegać do nienawiści względem poszczególnych grup
 3. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika zasad regulaminu serwisu JakiePiwo.pl administratorzy mają prawo zablokować lub usunąć konto użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo zlikwidować konto na portalu zarówno wraz z wcześniej zamieszczonymi na nim treściami, jak i z opcją pozostawienia ich na portalu. Aby to uczynić, należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@jakiepiwo.pl.
 5. Administratorzy portalu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych, przerwę w działalności portalu z przyczyn technicznych, informatycznych czy z powodu działania siły wyższej.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.